Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Suceava este o instituţie publică, cu personalitate juridică şi buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Obiectul principal de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Suceavaa este garantarea pentru populaţia asigurată a unui pachet de servicii medicale de calitate, prin încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale, să protejeze asiguraţii faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident, să asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

CJAS Suceava:

  • urmărește în permanență acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;
  • decontează furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor, la termenele prevăzute în contractul-cadru, în caz contrar urmând să suporte penalităţile prevăzute în contract;
  • informeaza furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale;
  • informează furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora;
  • asigură confidenţtialitatea datelor în condiţiile prezentei legi;
  • verifică prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare;
  • raportează CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate.

Program de lucru cu publicul

  • luni – joi / 9:00 – 15:00

Contact

strada Leca Morariu, numărul 17C, Suceava, județul Suceava

+4 0800 800 981
+4 0230 521 030
+4 0230 521 896
+4 0230 521 391
+4 0230 520 496
+4 0230 522 675

info@cassv.ro
cnas.ro/cassv