Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor (DJEP) Suceava coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Suceava.

În îndeplinirea prerogativelor cu care este învestită, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Suceava cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Județean Suceava, ale Ministerului Administrației și Internelor, și dezvoltă relații de colaborare cu autoritățile publice, agenți economici, precum și cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

Servicii

Serviciul de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale privind eliberarea actelor de identitate, a cărților de alegător, de gestionare și întocmire a listelor electorale permanente, precum și a altor documente în sistem de ghișeu unic;
 • monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfășurată de serviciile publice locale, în scopul identificării cauzelor sau condițiilor care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinării unei identități false pentru prevenirea acestor situații;
 • colaborează cu compartimentul informatic pentru verificarea calității datelor preluate în Registrul național permanent de evidență a persoanelor, de către serviciile publice comunitare locale;
 • colaborează cu autoritățile administrației publice locale, cu atribuții pe linia întocmirii și eliberării documentelor de identitate, mișcării populației și evidenței acesteia;
 • efectuează verificările operative solicitate de personalul MAI cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor și au fost reținute sau arestate, readmise…;
 • actualizează, utilizează și valorifică Registrul de evidență a persoanelor al județului Suceava;
 • centralizează și întocmește situațiile statistice, precum și sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor;
 • pe baza concluziilor rezultate din activitatea structurilor locale, formulează propuneri pentru îmbunătățirea activității, completarea și modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;
 • oferă informații de specialitate, în cadrul programului de relații cu publicul.

Serviciul stare civilă are următoarele atribuții principale:

 • controlează și coordonează activitatea de stare civilă desfășurată de ofițerii de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și primăriilor din județul Suceava;
 • eliberează extrase de pe actele de naștere, căsătorie și deces la cererea autorităților publice prevăzute de articolul 72 din Legea numărul 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • sigură instruirea ofițerilor de stare civilă pentru perfecționarea pregătirii profesionale a acestora;
 • primește și distribuie în teritoriu listele de coduri numerice precalculate și verifică modul de atribuire, gestionare și înscriere a lor în actele de stare civilă;
 • se îngrijește de reconstituirea, prin copiere, a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse – parțial sau total – după exemplarul existent în arhiva proprie, certificând exactitatea datelor înscrise;
 • operează în registrele exemplarul II, în termenele legale, comunicările de mențiuni;
 • primește, verifică și avizează rectificarea actelor de stare civilă având în vedere referatul motivat al ofițerului de stare civilă și al actelor doveditoare depuse la dosar;
 • primește, verifică și emite avizul prealabil în vederea rectificării actelor de stare civilă având în vedere referatul motivat al ofițerului de stare civilă și al actelor doveditoare depuse la dosar;
 • întocmește referate privind concluziile rezultate în urma verificărilor și investigațiilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă și face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii;
 • asigură prezența unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civilă, cu ocazia schimbării din funcție a personalului cu atribuții de stare civilă, sau când, din diferite motive, acesta trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
 • constată contravențiile la regimul actelor de stare civilă prevăzute de Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ține evidența și răspunde de buna conservare și asigurare a securității registrelor de stare civilă exemplarul II, a celorlalte documente aflate în arhiva stării civile, precum și a ștampilelor pentru mențiuni;
 • întocmește anual necesarul de certificate, registre de stare civilă și cerneală specială, pentru anul rmător, pe care le comunică Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
 • asigură consiliere de specialitate în vederea soluționării unor spețe din domeniul stării civile sesizate de serviciile publice comunitare locale și primăriile din județ;
 • sesizează DEPABD și organele Inspectoratului Județean de Poliție în cazul dispariției unor documente de stare civilă cu regim special de la oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor;
 • solicită, centralizează și întocmește situațiile statistice și sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, conform indicatorilor de stare civilă solicitați de către DEPABD (transcrieri, schimbări de nume, identificări persoane, stabilirea identității unor categorii de persane…) cu respectarea strictă a termenelor;
 • colaborează cu structurile subordonate ale Direcției Generale de Pașapoarte, ale Serviciului Cazier și Evidență Operativă, ale Direcției Generale a Finanțelor Publice pentru realizarea sarcinilor comune, precum și în scopul optimizării activității specifice;
 • transmite, de îndată, comunicarea de mențiune însoțită de copia certificatului de divorț pronunțat de notarul public, la exemplarul I al actului de căsătorie.

Contact

strada Avram Iancu, numărul 1, Suceava, județul Suceava, 720008

+4 0230 522 813

evp@djevp-suceava.ro
djevp-suceava.ro