Informații despre Serviciul Stare Civilă din municipiul Suceava.

Atribuții

 • controlează şi coordonează activitatea de stare civilă desfăşurată de ofiţerii de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi primăriilor din judeţul Suceava;
 • eliberează extrase de pe actele de naştere, căsătorie şi deces la cererea autorităţilor publice prevăzute de articolul 72 din Legea numărul 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • sigură instruirea ofiţerilor de stare civilă pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a acestora;
 • primeşte şi distribuie în teritoriu listele de coduri numerice precalculate şi verifică modul de atribuire, gestionare şi înscriere a lor în actele de stare civilă;
 • se îngrijeşte de reconstituirea, prin copiere, a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total – după exemplarul existent în arhiva proprie, certificând exactitatea datelor înscrise;
 • operează în registrele exemplarul II, în termenele legale, comunicările de menţiuni;
 • primeşte, verifică şi avizează rectificarea actelor de stare civilă având în vedere referatul motivat al ofiţerului de stare civilă şi al actelor doveditoare depuse la dosar;
 • primeşte, verifică şi emite avizul prealabil în vederea rectificării actelor de stare civilă având în vedere referatul motivat al ofiţerului de stare civilă şi al actelor doveditoare depuse la dosar;
 • întocmeşte referate privind concluziile rezultate în urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă şi face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii;
 • asigură prezenţa unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civilă, cu ocazia schimbării din funcţie a personalului cu atribuţii de stare civilă, sau când, din diferite motive, acesta trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
 • constată contravenţiile la regimul actelor de stare civilă prevăzute de Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ţine evidenţa şi răspunde de buna conservare şi asigurare a securităţii registrelor de stare civilă exemplarul II, a celorlalte documente aflate în arhiva stării civile, precum şi a ştampilelor pentru menţiuni;
 • întocmeşte anual necesarul de certificate, registre de stare civilă şi cerneală specială, pentru anul rmător, pe care le comunică Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
 • asigură consiliere de specialitate în vederea soluţionării unor speţe din domeniul stării civile sesizate de serviciile publice comunitare locale şi primăriile din judeţ;
 • sesizează DEPABD şi organele Inspectoratului Judeţean de Poliţie în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special de la oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor;
 • solicită, centralizează şi întocmeşte situaţiile statistice şi sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, conform indicatorilor de stare civilă solicitaţi de către DEPABD (transcrieri, schimbări de nume, identificări persoane, stabilirea identităţii unor categorii de persane…) cu respectarea strictă a termenelor;
 • colaborează cu structurile subordonate ale Direcţiei Generale de Paşapoarte, ale Serviciului Cazier şi Evidenţă Operativă, ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice pentru realizarea sarcinilor comune, precum şi în scopul optimizării activităţii specifice;
 • transmite, de îndată, comunicarea de menţiune însoţită de copia certificatului de divorţ pronunţat de notarul public, la exemplarul I al actului de căsătorie.

Program de lucru cu publicul

Preluare acte

 • luni, marți, joi și vineri / 8:30 – 14:30
 • miercuri / 11:00 – 18:30

Eliberare acte

 • luni, marți, și joi / 14:00 – 16:30
 • miercuri și vineri / 8:30 – 11:00 ; 14:00 – 16:30

Contact

Bulevardul 1 Mai, numărul 5A, Suceava, județul Suceava

+4 0230 212 696 (interior 215 / 115)

evp@djevp-suceava.ro
djevp-suceava.ro